VETERINÁRNA AMBULACIA - MVDr. Radovan BOZALKA

                                            ul.Železničná 1038/15, Sereď   pohotovosť - 0904 612 069
                                                                                        pondelok-piatok: 10:00 - 18:00, sobota: 8:00 - 13:00

_______________________________________________________________________________________________
- úvod -- ordinačné hodiny -- team -- poskytované služby -- odborné články -- galeria -- užitočné rady -- linky -- mapy -
_______________________________________________________________________________________________


- užitočné rady -

Dovolenka so štvornohým miláčikom

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat, pasy spoločenských zvierat

Odčervenie psa - Odčervenie mačiek

Príprava zvieraťa pred plánovanou operáciou

Silvester

Vakcinácia

Vodné fontánky

 

Dovolenka so štvornohým miláčikom 

    V posledných rokoch zaznamenávame zvýšený záujem o cestu do zahraničia spolu so štvornohým rodinným miláčikom. Dôvodom bývajú dovolenky, ale aj pracovné  cesty majiteľov. 

    Aby nás  „nepostretli“ rôzne komplikácie, je nutné sa po každej stránke na to včas pripraviť. Musíme tiež pamätať, že v rôznych krajinách  platia rôzne legislatívne pravidlá, preto pred každou cestou do zahraničia doporučujeme si včas zistiť veterinárne podmienky na vstup do vybratej krajiny. V prípade tranzitu cez ďalšie štáty, je nutné spĺňať i podmienky týchto krajín. 

    Základným predpokladom cesty do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou je, aby bolo zviera nezameniteľne označené (zavedený mikročip, prípadne tetovanie-ak zvieratko má rodokmeň) a k tomu vystavený Pas spoločenského zvieraťa (ďalej len pas). Dôležité je, aby tieto zvieratá mali platnú vakcináciu (resp. každoročnú revakcináciu) proti besnote a ďalším ochoreniam.  Vykonanie vakcinácie musí byť potvrdené veterinárnym lekárom v pase spoločenského zvieraťa. 

    Pre vstup do niektorých európskych krajín (napr. Švédsko, Írsko, Veľká Británia) platia špecifické podmienky, okrem iného napr. dôkaz preukázania hladiny antirabických protilátok v krvi zvieraťa, ako aj vakcinácia šteniatok na besnotu od 3 mesiaca života, ošetrenie proti vnútorným a vonkajším parazitom.  

    Pred samotným vycestovaním (maximálne 3 dni pred cestou) je ešte potrebné klinické vyšetrenie zdravotného stavu zvieraťa veterinárnym lekárom zaznamenané v pase.  

    I keď vstupom Slovenska do Schengenu sa cestovanie do zahraničia zjednodušilo, netreba zabúdať, že legislatíva okolo veterinárnych podmienok zostáva naďalej v platnosti. 

Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat zo Slovenskej republiky na ich územie nájdete na www.svps.sk/dokumenty/zvierata/poziadavky.pdf 

Autor:MVDr Radovan Bozalka

- top -

 

Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat, pasy spoločenských zvierat

1. Zvieratá, ktoré nie sú predmetom premiestnenia  (zostávajú na území Slovenskej republiky)   

Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom. 

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.  

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.  

Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.  

Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.  a nie je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii.  

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.. 

2. Zvieratá, ktoré sú predmetom premiestnenia (premiestnenie zvierat, znamená premiestnenie medzi členskými štátmi alebo krajinami, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie) 

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat. 

Dňom 3. júla 2011 uplynulo osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom - transpondérom). Po tomto dátume bude akceptované len označenie elektronickým identifikačným systémom – transpondérom, ktorý je v súlade s normou ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785. Nezameniteľné tetovanie je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011! 

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom sa narodili.  Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. 

Poverení veterinárni lekári sú zapísaní do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov(aktualizované 27.1.2012) format PDF (veľkosť 626kB) na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.  

Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, mačku alebo fretku, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, ktoré je vykonané pred 3. júlom 2011 alebo ak je zviera označené transpondérom – mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov (transpondérom - mikročipom, tetovanie nie je čitateľné, resp. bolo vykonané po 3.7.2011), musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom).

Počas vystavovania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase. Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom - mikročipom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného transpondéru - mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784. 

Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu o vydaných pasoch a zadáva údaje o zvieratách, ktorým bol vydaný pas a o ich vlastníkovi do CRSZ.

Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:
- identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný
- platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky a fretky (oddiel IV a VIII pasu)
- ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie),
- titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v  schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu),
- Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú. 

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v bodoch b) a d) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia! 

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat od 01.01.2012

Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012 aktualizované dňa 27.12.2011

 Premiestňovanie je možné zo všetkých krajín a bude sa pri tom vyžadovať...

Podmienky dovozu psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek od 1. januára 2012aktualizované dňa 27.12.2011

v súlade so smernicou 92/65/EHS a certifikátom uvedeným v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ. Členské štáty povoľujú dovoz zásielok psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek alebo fretiek do Únie za podmienky, že tretie krajiny alebo územia, z ktorých pochádzajú,...

Zoznam krajín a ich webové stránky informujúce o premiestňovaní spoločenských zvierat  aktualizované dňa 27.12.2011, formát PDF veľkosť 290kB

Zoznam krajín a ich webové stránky informujúce o premiestňovaní spoločenských zvierat

Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie od 01.01.2012 aktualizované dňa 27.12.2011, formát PDF veľkosť 340kB

Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat  na ich územie od 01.01.2012

Povinnosti vlastníka spoločenského zvieraťa pred vycestovaním zo Slovenskej republiky pridané dňa 14.11.2007

Vlastník spoločenského zvieraťa, ktoré je uvedené v prílohe č. I. časti A a B (pes, mačka a fretka) je povinný pred vycestovaním so svojim spoločenským zvieraťom splniť veterinárne požiadavky na premiestňovanie spoločenských zvierat medzi členskými štátmi (platí aj pre spätný dovoz z tretích krajín iných ako členských štátov EU).

Zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá v rámci neobchodného styku pri vstupe z 3.krajín pridané dňa 01.03.2005

Kompetentnou autoritou zodpovednou za kontroly podľa článku 12 písmeno a) nariadenia je Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, a za kontroly podľa článku 12 písmeno b) nariadenia je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat platné do 01.01.2012

Zoznam tretích krajín a teritórií členských štátov, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 aktualizované dňa 07.01.2011, formát PDF veľkosť 225kB platné do 01.01.2012

Zoznam tretích krajín a teritórií členských štátov, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, z ktorých sa nevyžaduje serologické vyšetrenie na titer neutralizačných protilátok proti besnote pri vstupe na územie Slovenskej republiky, s výnimkou, ak Írsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo alebo Malta nie sú cieľovými alebo ďalšími tranzitnými členskými štátmi

Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek vo vnútri Európskej únie pridané dňa 11.12.2008 platné do 01.01.2012

Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek v neobchodnom aj v obchodnom styku vo vnútri Európskej únie.

Dovoz psov, mačiek a fretiek z tretích krajín, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, na územie SR pridané dňa 14.11.2007 platné do 01.01.2012

Dovážané psy, mačky alebo fretky z tretej krajiny, ktorá je na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES musia byť sprevádzané certifikátom1 vydaným úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom, ktorého poverenie potvrdí úradný veterinárny lekár v certifikáte. Certifikát musí byť v súlade so vzorom certifikátu ustanoveným v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2004/824/ES, alebo č. 2004/839/ES a musí najmä garantovať

Dovoz psov, mačiek a fretiek z tretích krajín, ktoré nie sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, na územie SR (zvieratá nesmú byť ďalej premiestňované na územie Malty, Írska, Švédska alebo Veľkej Británie) pridané dňa 14.11.2007 platné do 01.01.2012

Dovážané psy, mačky alebo fretky z tretej krajiny, ktorá nie je na zozname, v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES,  musia byť sprevádzané certifikátom vydaným úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom, ktorého poverenie potvrdí úradný veterinárny lekár v certifikáte. Certifikát musí byť v súlade so vzorom certifikátu ustanoveným v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2004/824/ES, alebo č. 2004/839/ES a musí najmä garantovať

Požiadavky na spätný dovoz psov, mačiek a fretiek do Slovenskej republiky pridané dňa 10.09.2004platné do 01.01.2012

Požiadavky na spätný dovoz psov, mačiek a fretiek do Slovenskej republiky sa zhodujú s požiadavkami na ich dovoz s tou výnimkou, že pas spoločenských zvierat nahrádza certifikát.

Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie aktualizované dňa 31.05.2011, formát PDF veľkosť 538kBplatné do 01.01.2012

Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat  na ich územie 

Otázky a odpovede:  

1. Musím mať zviera (psa, mačku, fretku) označené keď s ním nikam necestujem?

Áno, od 1.11.2011 platí novelizovaný zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 9 musia byť nezameniteľne označené psy, mačky, fretky.
Po 1.11.2011 musia byť označené všetky zvieratá transpondérom (mikročipom) resp. platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).
Zvieratá musia byť označené do 8 týždňov ich veku, pred predajom alebo uvedením na trh.
Na zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 sa vzťahuje prechodné obdobie a teda tieto zvieratá musia byť označené do 30. septembra 2013.
Príklad: Máte psíka, ktorý sa narodil 15. mája 2008 na jeho označenie máte čas až do 30. septembra 2013, ale len v tom prípade, ak ho nepredávate. Akonáhle mení zviera vlastníka musí byť označené.

2. Ak kúpim psíka (šteňa, dospelého psa) po 1.11.2011, musí byť už začipovaný?

Áno , musí byť označený transpondérom (mikročipom) alebo platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011).

3. Akým spôsobom musím mať označené zviera (psa, mačku, fretku)?

Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, že je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.

4. Čo sa stane, ak mám zviera (psa, mačku, fretku) zatetované po 3.7.2011?

V tomto prípade tetovanie nepostačuje a je nutné psíka označiť transpondérom (mikročipom).

5. Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené tetovaním, musí byť aj začipované?

Je dôležitý dátum tetovania, ak tetovanie bolo vykonané pred 3.7.2011 a je čitateľné tak tetovanie je platné a nie je nutné zviera označiť transpondérom (mikročipom).

6. Kto mi označí zviera čipom?

Označenie zvieraťa (psa, mačku, fretku) transpondérom (mikročipom) môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý má v držbe čítacie zariadenie na odčítavanie transpondérov (mikročipov). Pred každým zavedením transpondéra (mikročipu) je veterinárny lekár povinný skontrolovať funkčnosť transpondéra (mikročipu) a taktiež po vykonaní aplikácie je nutné skontrolovať či daný transpondér (mikročip) je funkčný a dobre zavedený zvieraťu do tela.

7. Ak mám zviera (psa, mačku, fretku) označené transpondérom (mikročipom) musím mu dať vystaviť pas?

Nie, netreba pre zviera vystavovať pas, pokiaľ so zvieraťom necestujete do zahraničia.

8. Ak cestujem so zvieraťom (psom, mačkou, fretkou) do zahraničia musí mať pas?

Áno, každé jedno zviera (pes, mačka, fretka), ktoré cestuje do zahraničia, aj keď len na 1 hodinu musí byť sprevádzané pasom, ktorý vystaví poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

9. Akým spôsobom musí byť označené zviera (pes, mačka, fretka), ak chcem dať preňho vystaviť pas?

Transpondérom (mikročipom) alebo tetovaním. Tetovanie je platné len v tom prípade, ak je čitateľné a bolo vykonané pred 3.7.2011. Tetovanie musí vlastník zvieraťa preukázať preukazom o pôvode psa, kde je uvedený dátum vykonania tetovania.

10. Kto mi vystaví pas na zviera (psa, mačku, fretku)?

Pas pre zviera (psa, mačku, fretku) vydáva len poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov. Zoznam poverených veterinárnych lekárov nájdete na stránke www.crsz.sk (https://www.crsz.sk/) alebo na stránke www.svssr.sk (http://www.svssr.sk/zvierata/spolocenske.asp).

11. Kto môže zapisovať údaje do pasu?

Vakcinácie proti besnote a iné vakcinácie môže do pasu zapisovať len poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov.
V prípade, že vakcináciu vykoná nepoverený veterinárny lekár, je táto vakcinácia neplatná pre účely premiestňovania. To znamená, že ak vycestujete do zahraničia nebude Vaše zviera platne zavakcinované a v prípade kontroly môžete mať problémy.

12. Na čo slúži pas?

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom je zviera chované. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Viac informácii nájdete na webovej stránke www.svssr.sk v sekcii živé zvieratá.

13. Čo sa stane ak stratím pas?

Musíte navštíviť povereného veterinárneho lekára na vydávanie pasov spoločenských zvierat, ktorý zruší pôvodný pas v databáze Centrálneho registra spoločenských zvierat a vystaví Vám nový pas pre správne označené zviera.

14. Kto zadáva údaje do centrálneho registra spoločenských zvierat ?

Údaje o zvierati a vlastníkovi zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat veterinárny lekár.
Údaje o vystavenom pase zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov spoločenských zvierat, ktorý ho vydal.

15. Kto zmení údaje v centrálnom registri spoločenských zvierat, ak sa zmení vlastník zvieraťa?

Veterinárny lekár.

16. Môžem si dať označiť psíka tetovaním?

Áno, ale toto označenie nebude v súlade s platnou

- top -

 

Príprava zvieraťa pred plánovanou operáciou

    Pred každým plánovaním operačným zákrokom je potrebné dôkladné klinické vyšetrenie zvieraťa veterinárnym lekárom. Podľa závažnosti zákroku, stavu a veku zvieraťa sa zvažuje hematologické a biochemické vyšetrenie krvi.

    V závislosti od typu zákroku je potrebné dodržať 12-24 hodinový interval hladovky, dve hodiny pred zákrokom by zviera už nemalo prijímať vodu.

    Po operácii je pacienta potrebné umiestniť na kľudné, teplé a tmavé miesto. Ak veterinárny lekár neurčí inak, môžeme mu ponúknuť vodu, potravu až niekoľko hodín po zákroku a to v menších dávkach a častejších intervaloch.

- top -

 

Odčervenie (dehelmintizácia)
preventívno-liečebný úkon, za účelom odstránenia vnútorných  parazitov zvieraťa.

Diagnostika sa vykonáva tzv. koprologickým vyšetrením zo vzoriek trusu (na zistenie parazitov  veterinárovi bude postačovať minimálne množstvo cca 2g trusu - celé vyšetrenie trvá okolo 5-10 min). Nakoľko  sa parazity nemusia vylučovať pravidelne, na lepší záchyt sa doporučuje vyšetriť zmes vzoriek trusu odobratého v priebehu 3-5 dní, ktorá sa musí skladovať v chlade a dôležité je aj dodržanie hygieny pri zbere trusu. Každý štvrťrok je dobré vykonať koprologické vyšetrenie vzhľadom na diferenciálnu diagnostiku parazitov, lebo nie na každého parazita rovnako zaberajú odčervovacie tabletky.  

Keďže medzi niektorými vnútornými parazitmi a blchami je vzájomná súvislosť, dôležité je zvieratko ošetriť prípravkami typu Spot-on proti blchám a kliešťom. 

Odčervenie psa 

Šteniatka by sa mali začať odčervovať v druhom týždni života. Ďaľšie odčervenia pokračujú vo 4, 8  a 12 týždni a do 3 mesiacov veku sa odčervujú 1x mesačne, od 3 mesiaca života sa odporúča každé 3 mesiace odčervovať kombinovanými prípravkami (troj zložkovými) proti škrkavkám a pásomniciam, pričom ak sú v domácnosti prítomné malé deti a tehotné ženy, je vhodné odčervovanie opakovať častejšie a striedať prípravky na odčervenie, vhodné sú aj vo forme        ´spot on´, ktoré sú proti vonkajším a vnútorným parazitom, tieto prípravky by sa mali aplikovať  1 mesiac pred odchodom na dovolenku ako aj 2 mesiace  po príchode z dovolenky a to kvôli srdcovej červivosti (hlavne keď psík cestuje k prímorsým krajinám ako Chorvátsko, Taliansko, Čierna Hora, Španielsko ...) ako aj pravidelne nosiť trus na koprologické vyšetrenie. Na prítomnosť srdcových červov existujú rýchle diagnostické sety, na ktorých za pár minút uvidíme výsledok. 

 Odčervenie mačiek 

S odčervením mačiatok začíname  od  veku 4 týždňov a pokračujeme v 3 týždňových intervaloch. Mačiatka od  13 týždňa  a dospelé  odčervujeme každé 3 mesiace. 

- top -

 

Silvester a naši miláčikovia

Naši miláčikovia majú citlivejší sluch ako ľudia. Počujú vysoké tóny, ktoré sú okolo 65 000 Hz, ľudia počujú iba do 20 000Hz. 

Na prelome kalendárnych rokov sa stretávame so zvýšeným strachom u našich miláčikov, ktorý môže skončiť i vážnym poranením. Každý psík reaguje na hlasné vonkajšie podnety individuálne. Niektorí sa neboja,  niektorí majú z toho veľkú hrôzu. Prejavuje sa to hlavne tým, že sa chcú schovať majiteľovi pod nohy, poprípade na miesto, kde je slabšie počuť ohňostroj. Príznaky strachu sa dajú ľahko rozpoznať: ustráchanosť, chvenie, nekoordinovaný pohyb po miestnosti, pomočovanie. 

   V prípade, že nechceme zažiť takúto noc so svojím miláčikom, mali by sme dbať na jeho zdravie,  navštíviť veterinárnu ambulanciu, poradiť sa s veterinárnym lekárom a dohodnúť sa na prevencii počas silvestrovskej noci. Na trhu je množstvo prípravkov-sedatív, ktoré sa dajú použiť počas stresujúcich situácií. Tieto prípravky sú vo forme tabletiek, gélov, ako aj feromónové difuzéry do elektrickej zásuvky, ktoré navodia pokoj Vášho miláčika. Ako každé lieky, aj sedatíva majú vedľajšie účinky a to hlavne na termoreguláciu. Po podaní dochádza k znižovaniu telesnej teploty, znižuje sa frekvencia srdca, účinok sa môže predĺžiť o 12 až 24 hod. Sedatíva sa neodporúča podávať mladým zvieratám do 6 mesiacov, a starším ako 10 rokov. U niektorých psov nezaberá tabletková sedácia a preto sa používa po dohode s majiteľom ľahká anestéza. Ak ste sa rozhodli pre sedatíva, odporúčam ich podať okolo 18 hod., účinok pretrváva 6-12hod. 

   Najdôležitejšie počas silvestrovskej noci je, aby ste svojho miláčika nenechávali samého v byte, ale boli s ním a spravili mu pohodu. Psíka, ktorý je na dvore pri dome bude najrozumnejšie dať do domu (zníži sa tak frekvencia zvuku), aby sme predišli útekom. Veľa psíkov končí tak v útulkoch, poprípade z vážnymi poraneniami na druhý deň u veterinárneho lekára. Najlepšie je mu podať poobede kvalitnejšiu stravu, poprípade boli s ním v izbe, kde sa pustí príjemná hudba, hladkanie mu spríjemní zlé chvíle, ktoré pretrvávajú zhruba od 23:00 do  03:00. Najväčšia intenzita je okolo polnoci až 01:00 v noci.

- top -

 

Vakcinácia  domácich maznáčikov

Vakcinácia psov

Vakcinácia je preventívny zákrok, ktorého cieľom je zabezpečiť ochranu organizmu zvieratka pred infekčnými chorobami.

Vakcinovať je možné iba zdravé a riadne odčervené zvieratá  v prípade na podozrenie na ochorenie sa vakcinácia nevykonáva, vzhľadom na nedostatočné vytvorenie protilátok. V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť nežiadúce účinky, ktoré je vždy nutné prekonzultovať hneď s veterinárnym lekárom.

Vakcinácia začína od 6-7 týždňových šteniatok základnou vakcínou, kde sa nachádza oslabený vírus parvovirózy a psinky. Revakcinácia je  o 2-3 týždne (záleží od použitej vakcíny) ide o rozšírenú vakcináciu o infekčnú hepatitídu (zápal pečene), leptospirózu (ochorenie prenášajúce hlodavce) a parainfluenzu, coronaviróze, infekčnej laryngotracheitíde(zápal priedušnice). Mojim klientom odporúčam rozšírenú vakcináciu o lymskú boreliózu a kotercový kašeľ. Posledné dve ochorenia sa očkujú od 12-13 týždňa života s revakcináciou o 2-3týždne a o 1 rok sa vakcinácia zopakuje.

V 15-16 týždni je možné vakcinovať už na besnotu, s revakcináciou každý rok.

Vakcinácia mačiek 

Mačiatka začíname vakcinovať od 8-9 týždnov kombinovanou vakcínou proti vírusovým ochoreniam caliciviróze, panleukopénie a rhinotracheitíde. Ďalšia revakcinácia je o 2-4 týždne vzhľadom na použitú vakcínu, revakcinácia môže byť aj už proti infekčnej chlamydióze mačiek, následnou revakcináciou každý rok. Na trhu sú dostupné aj vakcíny proti mačacej leukémii (FeLV)-toto ochorenie spôsobuje poruchy krvotvorby a tvorbu nádorov. Vakcinácia besnoty sa vykonáva vo veku 11-12 týždňov. 

     Vakcinácia fretiek

Vakcinácia začína okolo 8-9 týždňa veku zvieraťa proti parvoviróze a psinke s revakcináciou o 2-3 týždne, vakcinácia proti besnote je okolo 15 týždňa života s každoročnou revakcináciou.

Vakcinácia králikov 

Vakcinácia králikov sa vykonáva od 6 týždňa veku proti moru a od 8 týždňa veku proti myxomatóze králikov a revakcinácia je každých 6 mesiacov.
 

- top -

 

Vodné fontánky

Vodná fontána podporuje zdravie vašeho zvieratka a garantuje mu čerstú a chutnú vodu.

 Tak isto ako my, aj zvieratá potrebujú vodu k ich prežitiu. Telo mačky i psa je tvorené  70 %  z vody.
Ak zvierat
á prijímajú dostatok pitnej vody, podporuje to ich zdravie a celkovú kondíciu.

Cirkulujúca voda chutí čerstvejšie, pretože neustálou cirkuláciou je obohacovaná o kyslík.

 Ak  pomôžete vášmu zvieratku k tomu, aby prijímalo viac pitnej vody,
prispievate tak k udržaniu správnej funkcie jeho ladvín.

Fontánka napomáha znížiť riziko tvorby močových kryštálikov ako i predchádzať ochoreniu močových ciest.

 

- top -